Selfie BodyPix

Testing background segmentation with BodyPix model

Segmentation Threshold